Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky definují zásady obchodních vztahů mezi prodávajícím - provozovatelem internetového obchodu Websperky.cz a kupujícím. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

1. Identifikace smluvních stran

Prodávající (provozovatel internetového obchodu Websperky.cz):

Společnost ELBEZA s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislave v oddílu sro, vložka číslo 49339/S

Kontaktní údaje: 

ELBEZA s.r.o., 

P.O.BOX 15

756 12 Horní Lideč

Česká republika. 

Telefon: 704 034 135 E-mail: obchod@websperky.cz 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 5627696630/2010 Fio banka. (dále jen „prodávající")

Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu se společností ELBEZA s.r.o. odesláním objednávky přes internetový obchod Websperky.cz (dále jen „kupující")

2. Objednávka

Kupující si může objednat tovar online přímo na stránkách elektronického obchodu 24 hodin denně. Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech povinně označených údajů v internetovém objednávkovém formuláři. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej tovaru prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailové, případně telefonické, a to také, které je realizováno po předcházejícím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné). Kontakt nutný k potvrzení objednávky vykonává zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného tovaru. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrzení. Za podstatné podmínky se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace tovaru a jeho počet), cena za tovar a přepravu, způsob a termín doručení.

Kupující potvrzuje prodávajícímu odesláním objednávky, že byl obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost kupujícího zaplatit cenu objednávky.

3. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. V případě, že objednávku závazně potvrdí, může objednávku stornovat jen tehdy, když prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním tovaru došlo už k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být až ve výšce 100% z celkové ceny tovaru.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 

a) objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-mail, telefon, atd.) 

b) požadovaný tovar se už nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele tovaru. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude okamžitě kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující část nebo celou sumu ceny tovaru zaplatil, prodávající mu uhrazenou sumu vrátí - převede na účet nebo zašle na adresu do 14-ti kalendářních dní.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího: V smyslu ustanovení § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodaji tovaru nebo poskytovaní služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provázkových prostorů prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako "Zákon o ochraně spotřebitele") má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dní ode dne doručení tovaru. V našem obchodu jsme tuto zákonem stanovenou lhůtu prodloužili na 30 kalendářních dní. V případě vrácení tovaru do 30 kalendářních dní, hradí poštovné související s vrácením tovaru, kupující, tedy zákazník. Při dražších tovarech doporučujeme zásilku pojistit. Právo na vrácení tovaru do 21 dní se nevztahuje na doručení tovaru firmě s IČO.

Postup v případě odstoupení od smlouvy: Kupující je povinen odstoupit od smlouvy tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na jeho e-mailovou adresu obchod@websperky.cz nebo písemně na adresu ELBEZA s.r.o., P.O.BOX 15, 756 12 Horní Lideč, Česká republika a to nejpozději do 30 dní ode dne doručení tovaru. Při odstoupení je nutné uvést jméno, příjmení kupujícího, číslo a datum objednávky a číslo účtu kupujícího (případně adresu pro vrácení peněz) nebo je možné poslat vyplněný formulář na odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen tovar poslat zpět nejpozději do 30 dní ode dne doručení tovaru. Tovar je potřebné dobře zabalit a poslat spolu s fakturou a vyplněným formulářem na odstoupení od smlouvy. Pokud byli spolu s tovarem součástí dodání i dárek, dárková krabička, případně jiné předměty, kupující musí při odstoupení od smlouvy vrátit i ty. Prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného tovaru na náklady kupujícího. Prodávající je v případě odstoupení povinen kupujícímu vrátit už zaplacenou kupní cenu spolu s náklady na dopravu, dodání nebo poštovné nejpozději do 14 dní po fyzickém obdržení tovaru. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný než nejlacinější nabízený způsob dopravy. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující a náklady na doručení nejlacinějším běžným způsobem nabízeným prodávajícím. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu platbu stejným způsobem, jaký použil kupující při platbě za tovar. Kupující se může s prodávajícím dohodnout na způsobu vrácení platby. V případě, pokud je tovar vrácen prodávajícím v jiném jako neporušeném stavu a obalu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu všechny náklady spojeny s uvedením tovaru do původního stavu a vzniklou škodu na tovaru (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebovaný nebo znečištěný tovar apod.).

5. Dodací podmínky

Prodávající dodá objednaný tovar kupujícímu podle dostupnosti produktů a provázkových možností prodávajícího realizované v co nejkratším termínu, dodací doba se u jednotlivých tovarů liší a je při každém tovaru uvedena.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka s tovarem vždy obsahuje daňový doklad - fakturu, kromě případů kdy byl tovar objednáván jako dárek, kde byl kupující předem upozorněn, že faktura nebude odeslána spolu s tovarem, ale bude zaslána emailem.

Pokud si kupující zvolí doručení poštou, není možné tovar zkontrolovat na poště. Tovar nepřevezme, pokud je balík poškozený. Způsob dodání tovaru si kupující zvolí v objednávce, přičemž náklady na dopravu závisí od vybraného způsobu dopravy.

Kupující se odesláním objednávky zavazuje objednaný tovar převzít. Když zákazník nepřevezme zásilku ani po upozornění prodávajícím, považuje se to za porušení kupní smlouvy.

6. Odpovědnost za vady tovaru a záruka

Odpovědnost prodávajícího Prodávající při prodeji tovaru kupujícímu odpovídá za to, že tovar má požadovanou jakost, množství a je bez závad. Prodávající odpovídá za závady, které má prodávaný tovar při převzetí tovaru a za závady, které se vyskytnou po převzetí tovaru v záruční lhůtě.

V případě, že se na zakoupeném tovaru vyskytne chyba, je kupující oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za chyby tovaru - reklamovat ho. Prodávající je povinen ihned po přezkoumání rozhodnout o reklamaci, v složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení chyby. Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci tovaru do 30 dní po uplatnění reklamace, pokud se nedohodne prodávající se spotřebitelem na delší době. Kupující nemá nárok na reklamování závad, na které byla poskytnuta sleva a o kterých byl informován prodávajícím.

Oznámení reklamace prodávajícímu Reklamaci je kupující povinen uplatňovat výhradně písemnou formou, a to e-mailem. V reklamaci kupující uvede číslo objednávky, číslo faktury, název reklamovaného výrobku, popis závady, a pokud je možné i fotodokumentaci.

Uplatnění reklamace během záruční doby Na tovar platí záruční doba 2 roky (24 měsíců). Pokud jde o závadu, která se vyskytne bezprostředně po koupi tovaru, třeba o ní bezodkladně informovat prodávajícího. Záruční doba začíná plynout převzetím věci kupujícím. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne.

Na reklamaci se nevztahují následující případy:

1. Mechanické poškození šperků (tj pádem, nárazem, hrubou silou atd.) - např. roztržení řetízku, poškrábání povrchu, zlomení šperku, zdeformování šperku, rozbití nebo nalomení kamene atd.
2. Vypadnutí kamene a perly, které bylo způsobeno mechanickým poškozením - nárazům, pádům nebo kontaktu s vodou a chemickými přípravky.
3. Na běžné opotřebení šperků jako je např. ošoupané rhodiovaného nebo pozlaceného povrchu šperku, znečištění zboží
4. Výměnu baterie v hodinkách
5. Oxidaci stříbra
6. Černání nebo změny barvy zlata
7. Poškození zboží vlivem živelných pohrom
8. Poškození, vzniklé nedodržením pokynů o péči

Poškození tovaru během jeho přepravy Kupující je povinen prohlédnout tovar bezprostředně po jeho převzetí. Když je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, kupující je povinen zkontrolovat stav tovaru a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Pokud kupující zjistí nekompletnost dodávky, či mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné tuto skutečnost nahlásit okamžitě po převzetí zásilky. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce. V případě, že kupující při rozbalení výrobku zjistí zjevné vady nebo chybějící části tovaru, není oprávněn až do vyřešení reklamace se závadným tovarem jakýmkoliv způsobem nakládat. Prodávající nenese odpovědnost za důsledky způsobené zpožděním doručení nebo ztrátou zásilky zaviněných přepravcem, nebo nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou.

Řešení reklamace a) odstranitelné chyby Za odstranitelné chyby se považují chyby tovaru, kterých odstraněním neutrpí vzhled, funkčnost a jakost tovaru. Pokud se reklamace kupujícího vybaví výměnou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobek záruční lhůta od převzetí nového tovaru. To samé platí, když dojde k výměně součástky nebo dílce, na který byla záruka poskytnuta. Když jde o odstranitelné chyby, může kupující požadovat:

  • výměnu chybné součástky nebo dílce, pokud se chyby týkají pouze součástky nebo dílce,
  • výměnu tovaru, pokud ještě nebyl použit.

b) neodstranitelné chyby Pokud jde o neodstranitelné chyby, které brání tomu, aby se tovar mohl řádně užívat, může kupující požadovat výměnu chybného tovaru za bezchybný. Pokud výměna chybného tovaru za bezchybný ze strany prodávajícího není možná, může kupující požadovat zrušení smlouvy a vrácení zaplacené částky.

  • V případě neodstranitelných chyb, které nebrání řádnému užívání tovaru podle jeho určení, může se kupující a prodávající dohodnout na vybavení reklamace poskytnutím slevy. Při určování výšky slevy se přihlíží na rozsah chyb reklamovaného tovaru.

7. Ochrana osobních ú

  • Prodávající shromažďuje a zpracovává poskytnuté osobní údaje kupujícího v souladu se Zákonem o Ochraně osobních údajů č. 122/2013 Z. z. v znění pozdějších předpisů. Osobní údaje se shromažďují a zpracovávají za účelem naplnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
  • Shromažďované a zpracovávané údaje u fyzické osoby: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, doručovací adresa. Shromažďované a zpracovávané údaje u právnické osoby: obchodní jméno, adresa sídla včetně PSČ, doručovací adresa, IČO, DIČ/IČDPH, jméno a příjmení objednávatele, telefonní číslo a e-mail
  • Údaje si může kupující aktualizovat a měnit po přihlášení do systému elektronického obchodu. Kupující odesláním objednávky souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a uskutečňovaných nákupech. Pokud spotřebitel vyjádří svůj nesouhlas a to písemnou formou v objednávce, část poznámka, nebude informovaný o novinkách v internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Prodávající se zavazuje, že neposkytne žádné osobní údaje kupujícího a ani žádné další informace o kupujícím třetí straně. Výjimkou jsou osobní údaje kupujícího nutné na doručení tovaru poskytnuté přepravcovi. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas na zpracování osobních údajů na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.
  • Ochrana soukromí
  • Abychom vám objednaný tovar mohli doručit, potřebujeme o vás vědět základné informace: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje podléhají zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. V našem internetovém obchodě se tímto zákonem striktně řídíme.

Údaje, které jste zadali při registraci, jsou uchovávány v chráněné databázi na našem serveru, abyste je nemuseli vyplňovat při každém přihlášení. V případě, že si želáte zrušit svou registraci, požádejte nás o to e-mailem. Vaše konto bude deaktivováno. Při nákupu našich produktů nezadáváte žádné informace, které se týkají peněz na vašem bankovním účtu. Všechny námi poskytované formy elektronických plateb se realizují přímo na stránce vaší banky, která nám poskytne pouze informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby. V žádném případě se nedovíme vaše přihlašovací údaje, číslo vaší platební karty nebo zbytek na vašem účtu.

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme a neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s kterými je spolupráce nevyhnutná pro správné vybavení vaší objednávky. Jsou to banky (v některých případech poskytnutí vašeho jména pro ověření platby) a doručovatelské služby (adresa na dodání, resp. telefonní číslo, na kterém vás bude kurýr kontaktovat).

Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu v souladu se zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vybavení objednávky a dodání tovaru, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy prodávajícím. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas odvolat a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího. Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány.